DGB Sportuitrustingverzekering

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze polis wordt verstaan onder:
1.1 Verzekeringnemer
Degene met wie de verzekering is aangegaan en die als
zodanig op het polisblad is vermeld.
1.2 Verzekerde
Als verzekerde worden beschouwd:
-
verzekeringnemer;
-
elke persoon met wie verzekeringnemer in duurzaam
gezinsverband samenwoont;
-
elke andere persoon die een verzekerde zaak met
toestemming van verzekeringnemer onder zich heeft;
-
elke andere persoon, voor zover dit uit het polisblad blijkt.
1.3 Bereddingskosten
Kosten door verzekerde bij of na een gedekte gebeurtenis
gemaakt in verband met maatregelen ter voorkoming of
vermindering van schade door die gebeurtenis aan de
verzekerde zaken.

Artikel 2 Omschrijving van de dekking
2.1 Verzekerd belang
Verzekerd is het belang (bij de in de polis omschreven
zaken en kosten) van de onder 1.2 genoemde
verzekerden.
2.2 Waartegen gedekt
Deze verzekering dekt verlies van het geheel of een
gedeelte, alsmede beschadiging van de in de polis
omschreven zaken door:
-
een plotselinge, van buiten komende gebeurtenis;
-
brand (niet schroeien, zengen, verkolen, smelten en het
doorbranden van elektrische circuits), ontploffing en
implosie ook als gevolg van eigen gebrek van de
verzekerde zaken.
2.3 Waar gedekt
De verzekerde zaken zijn gedekt waar ook ter wereld, tenzij
uit het polisblad anders blijkt.
2.4 Dekking boven de verzekerde som
2.4.1  Bereddingskosten.
2.4.2  Expertisekosten voor vaststelling van schade en
kosten.
2.5 Uitsluitingen
Uitgesloten is schade:
2.5.1  door atoomkernreacties, molest, aardbeving,
vulkanische uitbarsting en overstroming, zoals vermeld in
de íNadere omschrijvingení; schade door brand en
ontploffing als gevolg van overstroming is echter wel
gedekt;
2.5.2  door reiniging (anders dan het met een droge doek
verwijderen van stof en vuil), slijtage, enige andere
geleidelijk werkende invloed, bewerking en reparatie van
de verzekerde zaken;
2.5.3  door schimmels, houtworm, insecten of ander
schadelijk gedierte;
2.5.4  veroorzaakt of mogelijk geworden door onvoldoende
zorg van verzekerde voor de verzekerde zaken (onder
andere diefstal uit of vanaf voer- of vaartuigen is niet
gedekt, tenzij verzekerde aannemelijk maakt dat hij niet in
zorg tekort is geschoten);
2.5.5  ontstaan gedurende de tijd dat de verzekerde zaken
in pand, huur of consignatie zijn gegeven, tenzij met de
maatschappij anders is overeengekomen;
2.5.6  hoe ook ontstaan, indien verzekerde met betrekking
tot de melding en/of behandeling van deze schade
opzettelijk een verkeerde voorstelling van zaken geeft of
een onware opgave doet.

Artikel 3 Schade
3.1 Verplichtingen van verzekerde
Verzekerde is op straffe van verlies van zijn rechten uit de
polis verplicht:
-
de maatschappij terstond kennis te geven van iedere
gebeurtenis, waaruit voor de maatschappij een verplichting
tot schadevergoeding kan ontstaan;
-
de maatschappij zo spoedig mogelijk alle van belang
zijnde gegevens en bescheiden te verstrekken;
-
in geval van diefstal of poging daartoe, verduistering,
vandalisme, gewelddadige beroving of afpersing, alsmede
bij verlies, onmiddellijk aangifte bij de politie te doen;
-
voor het laten verrichten van reparaties (waaronder
noodvoorzieningen niet zijn begrepen) toestemming van de
maatschappij af te wachten alvorens hiertoe opdracht te
geven;
-
desverlangd een schriftelijke en door hemzelf
ondertekende verklaring omtrent de oorzaak, toedracht en
omvang van de schade aan de maatschappij te overleggen;
-
de aanwijzingen van de maatschappij stipt op te volgen;
-
zijn volle medewerking aan de schaderegeling te geven
en zich te onthouden van alles wat de belangen van de
maatschappij zou kunnen schaden.
3.2 Vaststelling door expert
De door een gedekte gebeurtenis veroorzaakte schade en
kosten worden in overleg met verzekeringnemer door een
door de maatschappij benoemde expert vastgesteld.
Indien door de maatschappij of verzekeringnemer
vaststelling door twee experts wordt gewenst, benoemen zij
elk een expert. Voor het geval van verschil benoemen de
twee experts samen een derde expert, die binnen de
grenzen van de door hen vastgestelde cijfers de bindende
vaststelling zal verrichten.
3.3 Vaststelling omvang
3.3.1 De omvang van de schade wordt, behoudens het
onder 3.3.3 bepaalde, vastgesteld op het verschil tussen de
waarde onmiddellijk voor en onmiddellijk na de gebeurtenis.
3.3.2 De waarde van elke verzekerde zaak is met
wederzijds goedvinden vastgesteld op het verzekerde
bedrag daarvoor. Bij de bepaling van de waarde
onmiddellijk na een gebeurtenis zal met deze vaststelling
rekening worden gehouden.
3.3.3 Indien beschadigde zaken voor herstel vatbaar zijn,
wordt de schade vastgesteld op het bedrag van de
herstelkosten, verhoogd met een door de schade
veroorzaakte en door de reparatie niet opgeheven
waardevermindering, maar niet hoger dan het
overeenkomstig 3.3.1 vastgestelde bedrag.
3.4 Uitkering
De maatschappij heeft het recht de vergoeding in natura te
voldoen, eventueel door inschakeling van een door haar
aan te wijzen bedrijf, en wel door zodanige vervanging,
aanvulling of herstelling dat verzekerde redelijkerwijs
geacht kan worden schadeloos te zijn gesteld.
3.5 Betaling
De verschuldigde schadevergoeding zal worden voldaan
binnen vier weken na ontvangst door de maatschappij van
alle noodzakelijke gegevens.
De maatschappij is niet eerder dan na verloop van
genoemde termijn tot nakoming van haar verplichting tot
betaling van de schadevergoeding gehouden.
3.6 Andere verzekeringen
De schadevergoeding die krachtens deze polis ten laste
van de maatschappij komt, wordt door haar voldaan, ook al
zou zij zich kunnen beroepen op wettelijke bepalingen die
leiden tot vermindering van haar aansprakelijkheid wegens
elders lopende verzekeringen.
Verzekerde is dan echter verplicht zijn rechten jegens de
andere verzekeraars tot het beloop van die vermindering
desgevraagd aan de maatschappij over te dragen.
3.7 Vervaltermijn
Heeft de maatschappij een (aanbod van) betaling gedaan
bij wijze van ?nale afdoening of een schade de?nitief
afgewezen, dan kan verzekerde dit standpunt aanvechten
binnen een jaar nadat hij hiervan op de hoogte is gesteld.

Na dit jaar vervalt ieder recht ten opzichte van de
maatschappij ter zake van die gebeurtenis.

Artikel 4 Betaling en terugbetaling van premie
4.1 Betaling
Verzekeringnemer dient de premie, kosten en

assurantiebelasting vooruit te betalen binnen 30 dagen
nadat zij verschuldigd worden.
De verzekering is niet van kracht voor gebeurtenissen, die
plaatsvinden:
-
nadat de hierboven vermelde termijn van 30 dagen is
verstreken zonder dat de premie, kosten en
assurantiebelasting zijn betaald;
-
indien verzekeringnemer weigert de premie, kosten en
assurantiebelasting te voldoen.
Nadere ingebrekestelling door de maatschappij is daarbij
niet nodig. Verzekeringnemer blijft verplicht de premie,
kosten en assurantiebelasting te voldoen.
De verzekering wordt weer van kracht voor gebeurtenissen
die plaatsvinden na de dag, waarop de premie, kosten en
assurantiebelasting door de maatschappij zijn ontvangen.
4.2 Terugbetaling
Bij het eindigen van de verzekering - hetzij voor alle, hetzij
voor een deel van de verzekerde zaken - heeft
verzekeringnemer geen recht op terugbetaling van de premie
over de periode waarvoor de verzekering niet meer van
kracht is. Indien beŽindiging plaatsvindt als gevolg van schade
geldt dit recht ook niet.

Artikel 5 Herziening van tarieven en/of voorwaarden
5.1 Herziening

Indien de maatschappij haar tarieven en/of voorwaarden
voor verzekeringen van dezelfde soort als deze herziet,
heeft zij het recht deze verzekering aan die nieuwe tarieven
en/of voorwaarden aan te passen.
De maatschappij zal, indien zij van dit recht gebruik wenst
te maken, de aanpassing vooraf aankondigen.
5.2 Recht van weigering
Verzekeringnemer heeft het recht de aanpassing aan de
nieuwe tarieven en/of voorwaarden te weigeren indien de
aanpassing leidt tot premieverhoging en/of beperking van
de dekking, tenzij deze wijzigingen voortvloeien uit een
wettelijke regeling of bepaling.
Indien verzekeringnemer van dit recht gebruik wenst te
maken, dient hij de maatschappij daarvan, voor het einde
van een termijn van een maand na de aangekondigde
datum van aanpassing, schriftelijk kennis te geven.
De verzekering eindigt dan op de aangekondigde datum
van aanpassing, of op het tijdstip van weigering indien de
weigering na die datum plaatsvindt.
5.3 Voortzetting van de verzekering
Heeft verzekeringnemer geen gebruik gemaakt van zijn in
5.2 bedoelde recht, dan wordt hij geacht met de aanpassing
in te stemmen. In dat geval wordt de verzekering voortgezet
met toepassing van de nieuwe tarieven en/of voorwaarden.

Artikel 6 Wijziging van het risico
6.1 Risicowijziging
Verzekeringnemer is verplicht zo spoedig mogelijk, maar in
ieder geval binnen twee maanden, schriftelijk aan de
maatschappij kennis te geven van:
a. verhuizing;
b. ingebruikneming van een tweede woning;
c. wijziging van gebruik, bouwaard of dekking van het
gebouw waarin de verzekerde zaken als regel aanwezig
zijn;
d. wijziging van het beroep van verzekeringnemer of diens
partner;
e. verandering in de overeengekomen
beveiligingsvoorzieningen binnen het gebouw waarin de
verzekerde zaken als regel aanwezig zijn.
6.2 Voortzetting na risicowijziging
a. De verzekering wordt op dezelfde voorwaarden en
tegen dezelfde premie voortgezet, tenzij de maatschappij
binnen twee maanden na ontvangst van de kennisgeving
als bedoeld in 6.1 verzekeringnemer bericht gebruik te
maken van haar recht de verzekering niet op dezelfde
voorwaarden en tegen dezelfde premie voort te zetten.
b. De verzekering eindigt dan een maand na de
mededeling hiervan door de maatschappij, tenzij partijen
voortzetting van de verzekering op nieuwe voorwaarden
en/of tegen gewijzigde premie overeenkomen.
Zolang de verzekering niet is geŽindigd, alsmede zolang
voortzetting niet is overeengekomen, blijft de
oorspronkelijke dekking ongewijzigd van kracht.
c. In geval van verhuizing is gedurende genoemde periode
van twee maanden schade door diefstal of poging daartoe
en vandalisme echter uitsluitend gedekt indien men het
gebouw van buitenaf door braak is binnengedrongen.
6.3 Opschorting na risicowijziging
6.3.1 Verzuimt verzekeringnemer tijdig aan de
maatschappij kennis te geven volgens het onder 6.1
bepaalde, dan wordt onmiddellijk na het verstrijken van de
daarin genoemde termijn van twee maanden de dekking
opgeschort, tenzij de verzekering ook na kennisgeving op
dezelfde voorwaarden en tegen dezelfde of lagere premie
zou zijn voortgezet.
Verzekeringnemer blijft ook in het geval van opschorting
verplicht de premie, kosten en assurantiebelasting te
voldoen.
Indien de maatschappij de verzekering zou hebben
voortgezet op andere voorwaarden en/of tegen een hogere
premie, dan wordt de dekking hiervoor van kracht
onmiddellijk nadat partijen voortzetting op nieuwe
voorwaarden en/of tegen gewijzigde premie zijn
overeengekomen.
6.3.2  Indien schade ontstaat terwijl de dekking is
opgeschort, zal, op voorwaarde dat voortzetting alsnog is
overeengekomen, worden gehandeld alsof de dekking
volgens de nieuwe voorwaarden reeds ten tijde van de
schade van kracht was; de eventuele schade-uitkering zal
dan echter worden berekend in dezelfde verhouding als de
voor de opschorting geldende premie staat tot de na de
aanpassing geldende premie als die hoger is.
Het in dit artikel bepaalde kan niet tot verlenging van de
overeenkomst of tot beperking van de mogelijkheid tot
beŽindiging uit anderen hoofde leiden.

Artikel 7 Begin en einde van de verzekering
7.1 Het tijdstip van begin en einde van de verzekering is
op de ingangsdatum respectievelijk op de a?oopdatum des
middags twaalf uur.
7.2 De verzekering eindigt:

a. door opzegging door verzekeringnemer tegen het einde
van de op het polisblad genoemde verzekeringstermijn,
mits de opzegging schriftelijk aan de maatschappij
geschiedt, een termijn van ten minste twee maanden in
acht wordt genomen en de opzegging niet voor genoemde
einddatum wordt herroepen;

b. door opzegging door de maatschappij tegen de
premievervaldag, mits de opzegging schriftelijk geschiedt
en daarbij een termijn van ten minste twee maanden in
acht wordt genomen;
c. zodra het verzekerd belang door verkoop of op andere
wijze is overgegaan;
d. indien verzekeringnemer de aanpassing van de
verzekering aan nieuwe tarieven en/of voorwaarden
overeenkomstig de regeling genoemd onder 5.1 weigert of
indien zich een geval van beŽindiging als geregeld onder 6
voordoet.

Nadere omschrijvingen
Atoomkernreacties
1. Hieronder te verstaan atoomkernreacties, onverschillig
hoe deze zijn ontstaan.
2. De uitsluiting ter zake van atoomkernreacties geldt niet
met betrekking tot radioactieve nucliden, die zich buiten
een kerninstallatie bevinden en gebruikt worden of bestemd
zijn om gebruikt te worden voor industriŽle, commerciŽle,
landbouwkundige, medische, wetenschappelijke,
onderwijskundige of (niet militaire) beveiligingsdoeleinden,
mits er een door enige rijksoverheid afgegeven vergunning
(voor zover vereist) van kracht is
voor vervaardiging, gebruik, opslag en het zich ontdoen
van radioactieve stoffen.
Onder íkerninstallatieí wordt verstaan een kerninstallatie in
de zin van de Wet Aansprakelijkheid Kernongevallen
(Staatsblad 1979-225), alsmede een kerninstallatie aan
boord van een schip.
3. Voor zover krachtens enige wet of enig verdrag een
derde voor de geleden schade aansprakelijk is, is het
onder 2. vermelde niet van toepassing.

Molest

Onder schade door molest te verstaan schade veroorzaakt
door of ontstaan uit gewapend con?ict, burgeroorlog,
opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij.
De maatschappij dient te bewijzen, dat de schade direct
veroorzaakt is door of ontstaan is uit een van de in de
vorige alinea genoemde oorzaken.

Noot: De zes genoemde vormen van molest, alsmede de
definities van deze vormen van molest, vormen een
onderdeel van de tekst, die door het Verbond van
Verzekeraars op 2 november 1981 ter grif?e van de
Arrondissementsrechtbank te ís-Gravenhage is
gedeponeerd.


Aardbeving en vulkanische uitbarsting
Onder schade door aardbeving en vulkanische uitbarsting
te verstaan schade ontstaan, hetzij gedurende de tijd
waarin, hetzij gedurende 24 uur nadat in of nabij de plaats
waar het verzekerde zich bevindt, de gevolgen van
aardbeving of vulkanische uitbarsting zich hebben
geopenbaard, tenzij verzekerde bewijst, dat de schade niet
aan een van de genoemde verschijnselen kan worden
toegeschreven.

Overstroming
Onder schade door overstroming te verstaan schade door
overstroming tengevolge van het bezwijken of overlopen
van dijken, kaden, sluizen of andere waterkeringen,
onverschillig of de overstroming oorzaak dan wel gevolg is
van een door deze polis gedekte gebeurtenis.

N.B. De in het kader van deze verzekering verstrekte
persoonsgegevens en de eventueel nader over te leggen
persoonsgegevens kunnen worden opgenomen in de door
de maatschappij gevoerde persoonsregistratie. Op deze
registratie is een privacy-reglement van toepassing.
index