Advieswijzer

De overheid hecht veel waarde aan goede voorlichting op het gebied van financiŽle dienstverlening. Op 1 januari 2006 is de Wet FinanciŽle Dienstverlening in werking getreden die eist dat de consument voorafgaand aan het tot stand komen van een overeenkomst informatie krijgt over onder meer  de aard van de diensten die de financiŽle dienstverlener u biedt. Wij trachten in onze advisering zoveel mogelijk te voldoen aan de in de WFD gestelde eisen. Deze advieswijzer geeft u een beknopt overzicht van ons en onze diensten.

Parachuteverzekeringen.nl is een naam van De Graaf & Beuken Adviesgroep. Parachuteverzekering.nl richt zich uitsluitend op de particuliere markt. Ons kantooradres is Havenstraat 61, 1211 KH  Hilversum. Ons postadres is Postbus 2446, 1200 CK  Hilversum. Telefonisch zijn wij bereikbaar via telefoonnummer 035-5413635. Ons faxnummer is 035-5423375. Wij zijn op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur bereikbaar. Corresponderen doen wij bij voorkeur middels per email.

Parachuteverzekeringen.nl biedt uitsluitend particuliere verzekeringen aan. Deze verzekeringen worden via internet aangeboden en kunnen ook  online worden afgesloten Deze verzekeringen komen dus zonder advies tot stand, ook wel execution only genoemd. Wij kunnen dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade aanvaarden die door fouten en/of misverstanden tijdens het aangaan van een verzekering is ontstaan. Als de geboden informatie voor u niet duidelijk is of vragen oproep, raden wij u aan contact met ons op te nemen.

Wij verwachten van u dat u ons altijd juiste en volledige informatie verstrekt. Dit is in uw eigen belang. Mocht achteraf, bijvoorbeeld in geval van schade, blijken dat de door u verstrekte informatie onjuist of niet volledig was, dan kan op grond van wettelijke bepalingen en/of op grond van de verzekeringsvoorwaarden  de verzekeraar de schade niet of slechts  voor een deel vergoeden.
Ook verwachten wij dat u wijzigingen m.b.t. de verzekerde zaken en/of uw persoonlijke omstandigheden aan ons doorgeeft.
Daarnaast verwachten wij van u dat u alle door ons toegezonden bescheiden zoals polisbladen controleert en mogelijke fouten direkt aan ons doorgeeft.

Om de premie laag te kunnen houden dienen premiebetalingen door middel van een incassomachting verrekend te kunnen worden. De premies worden rechtstreeks door de verzekeraars of onze samenwerkingspartners geÔncasseerd. Indien incasso van de opgegeven rekening niet mogelijk blijkt, is er geen verzekeringsdekking vanaf het moment dat de zou moeten ingaan. De dekking zal dan op zijn vroegst ingaan op het moment van ontvangst van de betaling, tenzij de polisvoorwaarden dit anders regelen.

Parachuteverzekering.nl en De Graaf & Beuken Adviesgroep zijn volledig adviesvrij. Dat wil zeggen dat zij op geen enkele manier afhankelijk zijn van een maatschappij. Geen van de aandelen van ons bedrijf is in handen van een maatschappij. De verzekeringen brengen wij onder bij een selecte groep van verzekeraars. Onze beloning is in de premie begrepen. U betaalt dus geen extra advieskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Wij zijn ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 32083109.
Ons kantoor staat geregistreerd bij de Autoriteit FinanciŽle Markten onder nummer 12005817.
Wij zijn aangesloten bij het Klachteninstituut FinanciŽle Dienstverlening onder nummer 300.003068.
Tevens zijn wij lid van Adfiz, de beroepsvereniging voor Adviseurs in Financiele Zekerheid. Uiteraad hebben een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

U hebt het recht om op elk moment de relatie met ons kantoor te beŽindigen. U kunt de betreffende verzekeraar verzoeken lopende verzekering(en) over te voeren naar een andere adviseur van uw keuze. Overvoer zal eerst plaatsvinden nadat eventuele openstaande premie is voldaan.  Ook wij kunnen het initiatief nemen om de relatie met u te beŽindigden. Dit laat onverlet dat de verzekeringscontracten bij de maatschappij in stand blijven.

Heeft u klachten over ons? Wij zullen eerst proberen tot een oplossing te komen. Mocht dit niet lukken, dan kunt u de zaak indienen bij de onafhankelijke Stichting Klachteninstituut FinanciŽle Dienstverlening (Kifid), Postbus 93257, 2509 AG  DEN HAAG, tel.: 0900-3552248, email: info@kifid.nl